Política de privadesa

1. Disposicions generals:

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per la FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ (En endavant, “FAN”) en qualitat de responsable del tractament. FAN és la titular d’aquest lloc web, està domiciliada al Centre de Tecnificació d’Ordini, AD300 Ordino, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número XXX i en el Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb número XXX i el seu número de registre Tributari és U-1712566-J. FAN li informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, vostè pot posar-se en contacte amb fan@fan.ad.

No s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l’interessat. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l’article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD “) en les condicions establertes en l’esmentat precepte.

En cas que, per a poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a la FAN que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament dels mateixos. En aquest cas, vostè ha d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial, a mode d’exemple, una còpia escanejada del llibre de família.

 

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a la FAN passarà a formar part d’un fitxer titularitat de la FAN degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

 

3. Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament:

La responsable del tractament és la FAN, les dades d’identificació i de contacte es detallen en l’apartat 1 d’aquesta política de privadesa.

 

4. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

La FAN podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) Mitjançant el formulari de contacte que la FAN posa a la seva disposició en aquest lloc web per tu per realitzar sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i / o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase “He llegit i accepto la política de privadesa” que apareix en el formulari que FAN posa a la seva disposició a aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals a través d’aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar les dades personals, no podria donar-se curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot revocar quan vostè ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

FAN conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d’informació, consulta o reclamació. En cas que hi hagi una legislació que obligui a la FAN a conservar les seves dades personals en relació amb aquesta sol·licitud per més temps, o la FAN consideri que hagi de fer-ho per exemple per atendre eventuals reclamacions de la seva part, la FAN conservarà les seves dades personals durant dit període addicional. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimits.

 

5. Altres destinataris, inclosos prestadors de serveis:

En cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:

a) Tercers que no tenen relació amb la FAN, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;

c) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

 

6. Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal:

En compliment de la LCPD, i els seus reglaments de desenvolupament, la FAN li informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic fan@fan.ad, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si la FAN està tractant dades personals que li concerneixin, o no, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides. En les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en el cas de la FAN únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits la FAN deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant de qualsevol autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

 

7. Seguretat:

FAN li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració , mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

 

8. Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.