CODI ÈTIC

I) DEFINICIÓ I FINALITAT DEL CODI ÈTIC

El present Codi Ètic recull la declaració dels valors i principis d’actuació que subscriu la Federació Andorrana de Natació i que ha d’informar tota la seva actuació, i estableix un conjunt d’orientacions per a que la conducta de totes les persones relacionades amb la mateixa respongui a aquests fonaments ètics.

La finalitat del Codi Ètic és promoure i garantir de manera eficaç la pràctica ètica de totes les persones que hi puguin tenir relació, d’acord amb els principis d’actuació de la Federació Andorrana de Natació. Des d’aquesta perspectiva, el codi pretén ser un instrument que serveixi a totes aquestes persones (esportistes, tècnics, progenitors, òrgans directius, empleats, col·laboradors) per a la reflexió i l’orientació ètica en tots els àmbits d’actuació: entrenament i competició esportiva, convivència i treball d’equip, comportament de l’afició i gestió en la vessant esportiva-administrativa.

Aquest Codi Ètic és necessari per a assegurar un entorn esportiu ètic, honest, queprevingui conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària. Per tal de contribuir-hi, la Federació Andorrana de Natació reconeix i desitja promoure el potencial educatiu que posseeix l’esport. La formació esportiva és un entorn privilegiat per fomentar valors ètics, que consolidin en la infància i adolescència, i fins i tot en la majoria d’edat, actituds essencials per al seu creixement personal i integral, i els capacitin com a ciutadans responsables i solidaris.

II) PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

La Federació Andorrana de Natació té com a finalitat bàsica la d’ordenar, impulsar i dirigir tota la activitat esportiva de la natació a Andorra en totes les seves modalitats esportives, i això d’acord amb el que disposen els Estatuts, la legislació en vigor en cada moment, actuació tendent a la formació esportiva d’infantsijoves, la qual contribueix a llur desenvolupament integralcom a persones, fomentant valors i actituds orientats a la responsabilitat, la solidaritat i la convivència en societat.Per això, la Federació Andorrana de Natació es compromet a transmetre i fomentar els següents valors esportius:

– El respecte per a tots elsque fan possible la pràctica esportiva: els companys, tècnics, rivals, jutges/arbitres, afició, progenitors, empleats, col·laboradorsi càrrecs directius.

– L’esforç personal i el treball en equip.

– El joc net i l’acceptació de les normes que regeixen la pràctica esportiva. Per a això,la Federació Andorrana de Nataciótreballarà per:

– Donar a conèixer el Codi Ètic entre els seus esportistes, tècnics, progenitors, col·laboradors, empleats i càrrecs directius.

– Donar l’atenció i dedicació necessària al seu programa formatiu a l’educació en valors, per promoure entre elsesportistes una actitud i comportament ètics.

– Disposar les mesures necessàries per possibilitar i fomentar l’actuació ètica entre totes les persones relacionades amb la Federació Andorrana de Natació, i actuar de forma eficaç, amb rigor i sense excepció, davant casos que transgredeixin seriosament el Codi Ètic.

– Promoure els valors ètics en l’esport, en tots els seus àmbits de servei, directament o través d’accions conjuntes amb altres Federacions, clubs, entitats socials, o qualsevulla altra persona física o jurídica.

III) CODI ÈTIC DELS ESPORTISTES

 

1.- Fer de cada entrenament, trobada o competició esportiva un moment especial per compartir i gaudir amb els altres, reconeixent als tècnics, als rivals i als àrbitres llur esforç, mostrant-los respecte abans, durant i desprésde cada activitat.

 

2.- Actuar sempre d’acord amb la reglamentació, evitant trampes o accions incorrectes, respectant en tot moment als rivals i als jutges/àrbitres, no protestant, no enfrontant-s’hio menyspreant, amb gestos o paraulesa cap rival, ni a cap tècnic per cap de llurs accions o decisions.

 

3.- Ser bon company, col·laborantamb el cos tècnic i els companysen tot el que calgui, donant sempre el millor de cadascun.

 

4.- Ser esportiu i solidari amb el rival.

 

5.- Ser sincer amb un mateix i amb els demès, comunicant al tècnicqualsevulla limitació, lesió o situació que impedeixi estar en plenes condicions.

 

6.- Acceptar els resultats amb esportivitat, representant la Federació Andorrana de Natació i a la modalitat practicada amb bona conducta en qualsevol acte en el que es participi.

IV.-CODI ÈTIC DEL COS TECNIC

1.- Fomentarla formació integral de l’esportista, concedint importànciatant a lescompetències tècniques, com a les socials i ètiques, respectant cadascuna de les etapes d’aprenentatge de la persona.

2.- Donar importància a la formació i al rendiment esportiu, garantint que tots els esportistes tinguin l’oportunitat de millorar en competició.

3.- Incentivar i corregir als esportistes a través d’una comunicació constructiva i respectuosa,evitant les comparacions, el descoratjament i la menys valoració dels esportistes.

4.- No forçar a participar a cap esportista que no estigui en òptimes condicions per fer-ho, garantint llur benestar, promovent hàbits saludables.

5.- Observar el protocol de conducta en totes les trobades esportives, saludant al jutge/àrbitre i al tècnic rival, abans i desprès de la trobada, mantenint la serenitat i les maneres en tot moment, davant dels esportistes, rivals, jutge/àrbitre i afició.

6.- Fomentar el diàleg amb els esportistes per compartir els objectius formatius i valorar el seu procés, i posibilitar que els progenitors dels que siguin menors n‘estiguin informats.

V.-CODI ÈTIC DELS PROGENITORS

1.- Facilitaren la mesura que sigui possible la pràctica esportiva dels fills sense obligar-los o pressionar-los per aconseguir un major rendiment, doncs l’esport és un dret i no una obligació, i com a tal, l’ha de triar lliurement la persona.

2.- Reforçarla importància dels valors en l’esport (respecte, esforç i treball en equip, compliment de les regles) i el respecte al codi ètic, com apart fonamental de la formació integral de l’esportista.

3.- Col·laboraren la labor dels tècnics dels fills, no tendint a substituir-los, emprant i respectant els procediments que puguin ésser establerts per a la comunicació i resolución de qualsevulla incidència.

4.- Fomentar la companyonia entre els esportistes i les seves famílies.

5.- Animar amb respecte i esportivitat en qualsevol acte de la Federació Andorrana de Natació, sense emetre crítiques despectives o insults als altres esportistes, tècnics, jutge/àrbitre o afició rival, aplaudint les bones accions, encara que siguin del rival, celebrantles bones accions dels fills o equips dels fills sense humiliar o menysprear a l’equip rival.

6.- Recolzar en la promoció d’una afició esportiva i en la prevenció de la violència a les graderies.

VI.-CODI ÈTIC DE L’ORGAN DIRECTIU

1.- Oferir al cos tècnic els recursos i formació necessària per incorporar en el seu treballtotes les mesures i valors que comporta la implantació d’aquest codi ètic.

2.- Mostrar i difondre públicament el compromís dela Federació Andorrana de Natació per l’educació en valors, fent partícips a totes les persones relacionades amb aquesta.

3.- Promoure activitats extraordinàries,les quals es difongui, potenciï i promocioni el present codi ètic, o algun aspecte que guardi relació amb el mateix.

4.- Implementar, potenciar i vetllar pel complimentd’un sistema de control intern de qualitat, que inclogui totes les accions i pautes d’actuació que es recullen en el Codi Ètic.

5.- Adequar la gestió i adoptar les decisions amb compliment estricte als principis de pertinència i oportunitat.

6.- Actuar amb pràctiques i conductes que dignifiquin la Federació Andorranade Natació, la seva imatge i els valors que representa, tendint tanmateix a obtenció d’èxits esportius i sostenibilitat econòmica.

7.- Actuar conforme amb la Llei i les regles de les organitzacions nacionals i internacionals de defensa i promoció de l’esport.

8.- Actuar amb honradesa, eficiència i en benefici de la Federació Andorrana de Natació.

9.- Actuar amb lleialtat, havent de perseguir qualsevulla actuació, únicament i exclusiva els interessos de la Federació Andorrana de Natació.

10.- Evitar divulgació de discrepàncies d’opinions o debats internsen l’òrgan de govern que puguin perjudicar el bon nom i la bona imatge.

11.- Mantenir actitud d’informació vers els mitjans de comunicació basada en la transparència en els processos de presa de decisions.

12.- Preservar i respectar el pluralisme i la diversitat, evitant actuacions que tinguin caràcter excloent per aquests motius.

13.- No intervenir en processos de presa de decisionsen cas de conflicte d’interessos.

14.- No influir sobre altresper tal d’assolir la presa d’una decisió en benefici propi.

15.- No contractar serveis externs sense ajustar-se als principis de necessitat, pertinència i oportunitat.

16.-No acceptar obsequis, regals, avantatges, comissionso disposicions a títol personal i gratuït més enllà dels que puguin ser admesos per als usos socials, nioferir a tercers regals que no siguin els autoritzats amb caràcter institucional.

17.-No incórrer en despeses desproporcionades, sumptuoses i injustificades.

18.- No prevaldre’s de la seva posició ala Federació Andorrana de Natació per obtenir beneficis en l’àmbit personal o professional quan aquests beneficis comportin un perjudici per la Federació.

19.- Respectar les normes de confidencialitat de les deliberacions dutes a terme en els processos de presa de decisions.

20.- No protagonitzar fets o actuacions públiques i, àdhuc privades, que atemptin contra la bona imatge i el prestigi de la Federació Andorrana de Natació.

21.- No utilitzar béns i actius de la Federació Andorrana deNatació en benefici propi.

22.- No Discriminar o produir tracte inadequat per raons de gènere, raça, color, nacionalitat, creença, religió, opinió política, estat, orientació sexual, minusvalidesa o qualsevol altra circumstància personal protegida pel dret, tant pel que fa als esportistes, tècnics, empleats, jutges/àrbitre, com als altres directius, col·laboradors o proveïdors.

VI.-COMISSIÓ

Es crearà una comissió formada per tres membres de la Junta Directiva als efectes de control del compliment del present del Codi Ètic, rebent i resolent aquelles consultes, queixes, suggeriments o altres que puguin ser formulades en relació al mateix o a conductes que no segueixin allò establert.

Propers esdeveniments

juliol 2024

DL
DM
DX
DJ
DV
DS
DG
1
2
3
4
5
6
7
Esdeveniments juliol

1st

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

2nd

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

3rd

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

4th

Esdeveniments juliol

5th

Esdeveniments juliol

6th

Esdeveniments juliol

7th

8
9
10
11
12
13
14
Esdeveniments juliol

8th

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

9th

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

10th

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

11th

Esdeveniments juliol

12th

Esdeveniments juliol

13th

Esdeveniments juliol

14th

15
16
17
18
19
20
21
Esdeveniments juliol

15th

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

16th

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

17th

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

18th

Esdeveniments juliol

19th

Esdeveniments juliol

20th

Esdeveniments juliol

21st

22
23
24
25
26
27
28
Esdeveniments juliol

22nd

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

23rd

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

24th

Esdeveniments juliol

25th

Esdeveniments juliol

26th

Esdeveniments juliol

27th

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

28th

Cap esdeveniment
29
30
31
1
2
3
4
Esdeveniments juliol

29th

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

30th

Cap esdeveniment
Esdeveniments juliol

31st

Cap esdeveniment